جامعه شناسی (1)

ارائه نمونه سوالات ومطالب مرتبط با جامعه شناسی دوم دبیرستان

جدول بارم بندی کتاب جدیدالتالیف جامعه شناسی 1(دوم انسانی) چاپ 89

جدول بارم بندی کتاب جدیدالتالیف جامعه شناسی 1(دوم انسانی) چاپ 89

فصل ها

درس ها

نوبت اول

نوبت دوم

جبرانی

 

 

 

فصل اول

اول

5/2

 

 

 

4

 

 

 

5/7

دوم

5/1

سوم

5/2

چهارم

5/2

پنجم

2

ششم

2

هفتم

2

 

فصل دوم

هشتم

5/2

 

1

 

 

6

نهم

5/2

دهم

-

2

یازدهم

-

2

 

 

 

فصل سوم

دوازدهم

-

2

 

 

 

5/6

سیزدهم

-

5/1

چهاردهم

-

5/1

پانزدهم

-

5/1

شانزدهم

-

5/1

هفدهم

-

5/1

هیجدهم

 

5/1

جمع

20نمره

20نمره

20نمره

+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 22:1  توسط م.ر.فاطمی پور  |